ephesians 5 4 tagalog

32 14 First, wives are to submit to their own husband. 5:3 When it comes to sex sins, craving what belongs to someone else, or doing anything that makes you feel dirty, don’t even talk about doing it. Women are not commanded to submit in a similar way to all men. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain; 12 Datapuwa't ang lahat ng mga bagay pagka sawata ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. if(sStoryLink0 != '') Ephesians 5:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 5:4, NIV: "Nor should there be obscenity, foolish talk or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving." Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Huwag kayong madaya ng sinoman ng mga salitang walang kabuluhan: sapagka't dahil sasa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Dios sasa mga anak ng pagsuway. Fornication refers to any consummate sexual act outside of the marriage bond. Peace be with you! { 4. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. 139 - Why All the Building Projects in Scripture? Walk in Love. Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulognatutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. The Evidences Of A Spirit Filled Life - Ephesians 5:18-21 Spirit-Filled Worship - Ephesians 5:19-20 Spirit-Filled Submission - Ephesians 5:21 Building A Strong Marriage - Ephesians 5:21-33 From Dreadlock To Wedlock - Ephesians 5:22-33 Spirit-Filled Marriages - Ephesians 5:22-33 The Case For Godly Manhood - Ephesians 5:21-6:4 Half of the teaching in this epistle relates to our standing in Christ, and the remainder of it affects our condition. Mga Taga-Efeso 4:2 - Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Some MSS., such as A, D 1, E 1, F, G, read ἢ αἰσχρότης, and there are other variations which need not be noted. Contextual translation of "ephesians 4: 22 24" into Tagalog. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa … 25 Read more Share Copy 4 May isang katawan, at isang Espiritu, … Ephesians 5:8 You Were Once In Darkness But Now You Are Light In The Lord (black) Ephesians 5:14 Arise From The Dead (utmost)02:16. 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Answer: Ephesians 5:15–16 in the King James Version says, “See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil.” The phrase redeeming the time is also found in Colossians 4:5: “Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time” (KJV). 4:25-32). At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mangapuspos ng EspirituEspiritu; 19 PakikiapidThe fornication of Babylon with the kings of the earth, as in Revelation 18:3, signifies the falsification of the truth of the church. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 1 Ephesians Chapter 5 may be subdivided into seven subsections: 5:1-2 whic… (Sapagka't ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwirankatuwiran at katotohanankatotohanan). Ephesians 5:4 4 Let there be r no filthiness nor foolish talk nor crude joking, s which are out of place, but instead t let there be thanksgiving. It is this chapter that emphasizes the warfare or the struggle of the saints. Ephesians 5:2-4 New International Version (NIV). 13 Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon; 20 banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Paul's writing breaks down into three main segments: (1) principles with respect to God's accomplishment, (2) principles regarding our present existence, and (3) principles concerning our daily struggle. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa … Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 A WALK IN HARMONY - Ephesians 5:21-6:9. However, to benefit fully from the contents of this epistle, one must begin at the beginning of Paul's instruction in this letter. Uncleanness refers to acts which are less than fornication, but still sexual in nature. 5 However, all believers are called to practice a form of humble submission to one another, as noted in verse 21. bHasStory0 = true; Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... katawanThe body (Matt. English-Tagalog Bible. en Ephesians 5:3, 4 specifies: “Let fornication and uncleanness of every sort or greediness not even be mentioned among you, just as it befits holy people; neither shameful conduct nor foolish talking nor obscene jesting, things which are not becoming, but rather the giving of thanks.” Sapagka't tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawankatawan. 5. 6:22), signifies the man (homo). Na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Cristo. 17 } Ephesians 5 Commentary; JOHN PIPER. 23 6 s Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 33 This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). kaharian. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Dios na ating Ama; 21 That may be because we hear it most often as part... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... natutulogWhen the man of the church is in a natural state, and not yet in a spiritual state, natural affections, which are various cupidities arising... espirituThere are two aspects to the life of each person. Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawankatawan. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaa καὶ αἰσχρότης —“And filthiness”-immunditia, Vulgate. 21:23), signifies lest it should be... tubigWater was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. 1 Be ye therefore followers of God, as dear children; 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. In a more specific sense, a kingdom represents a church in regards... sa'Upon' or 'over' signifies being within. 4 Let there be no filthiness nor foolish talk nor crude joking, which are out of place, but instead let there be … 22 Children and Parents. Sapagka't noong panahon kayo'y kadiliman, datapuwa't ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon: magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan: 9 (Ephesians 5:15) Studying the Bible and meditating on what we learn enable us to “go on walking in the truth.” ( Efeso 5:15) Ang pag-aaral ng Bibliya at pagbubulay-bulay sa mga natututuhan natin ay tumutulong sa atin na ‘patuloy na lumakad sa katotohanan.’ Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kahariankaharian ni Cristo at ng Dios. In Ephesians 5:15-17, God shows us through the Apostle Paul shows us how to use biblical wisdom to discover the will of God. Mangagingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong; 16 15 Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalitasinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat. Chapter 5:3-5 turns from the self-giving love of Christ in verse 2 to the self-centered, worldly love of fallen mankind (cf. (2 Corinthians 5:17 RSV) 5 Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian. Study the original Hebrew/Greek with qBible, Mga Awit 1, 30:5, 34:2, 57:9, 92:2, 101:1. (Ephesians 4:24 RSV) The Church is a new man because every Christian in it is a new man. A WALK IN PRAISE - Ephesians 5:18-20. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawankatawan. 6 15 Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, 16 making the most of every opportunity, because the days are evil. Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito'y nararapat maging banalbanal at walang kapintasan. 4 Nor should there be obscenity, foolish talk or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. 2 t “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), 3 “that it may go well with you and that you may live long in the land.” 4 Fathers, do not provoke your children to anger, u but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. The Apostle Paul, having reminded his readers of the glory and promise of God, our need for His grace and provision, our new standing before God, as both individuals and as a family of believers, the magnificence of God, a healthy perspective of suffering in the life of a believer, the love, power and provision of God, and His calling to a life of holiness, now described with greater specificity how one could live a life of holiness. EPH 5:4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks. B. 3 But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. People devoted to God don’t devote themselves to that kind of behavior. 18 3 But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God’s holy people. He shows us how to discover this through: 1) Understanding (Ephesians 5:15), 2) Occasion (Ephesians 5:16), 3) Action (Ephesians 5:17). Sapagka't walang sinoman na napoot kailan man sa kaniyang sariling katawan; kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Cristo sa iglesia; 30 Human translations with examples: sirach 50:22 24, ephesians 4: 22 24. 31 Upang kaniyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubigtubig na may salita. (Ephesians 5:4.) 4 O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. Half of the teaching in this epistle relates to our standing in Christ, and the remainder of it affects our condition. A WALK IN WISDOM - Ephesians 5:15-17. 17 Therefore do not be foolish, but understand what the Lord’s will is. Ephesians 5:25 Limitless Bounds of Grace (devotional)02:11 (black) Ephesians 5:2 Walk In Love As Christ Also Love Us (black) Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon; 11 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Ephesians 4 Unity in the Body of Christ. 5 Therefore be imitators of God, as beloved children. Kabanata 4 . It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,... sinasalitaLike "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately... Would you like to choose another language for your user interface? Nguni't ang pakikiapidpakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banalbanal; 4 All too often those who teach from this book bypass all the foundational instruction and go directly to the closing chapter. kaharianIn the most general sense, a kingdom in the Bible represents a church. Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. EPH 5:5 For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. 5:5 Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios. Ephesians 5:4, ESV: "Let there be no filthiness nor foolish talk nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving." 4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks. Scripture: Ephesians 5:15 … Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. ni Cristo at ng Dios. PETER PETT. 7. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 5:4 O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat. Gayon man ay umibig naman ang bawa't isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kaniyang sarili; at ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa. This is linked with Paul's word in 2 Corinthians: Therefore, if any one is in Christ, he is a new creation; the old had passed away, behold, the new has come. Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman. 6. document.write(sStoryLink0 + "

"); At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. 28 The context in which Ephesians 5:4 resides is within a discussion of abstinence from sexual temptations. }, What the Bible says about... its Inner Meaning, 275 - The Ubiquity of the Bible's Inner Meaning. 8 Ephesians 5:22–24 is often taken drastically out of context, and grossly misinterpreted. Tischendorf retains the Textus Receptus, on the authority of B, D 3, E 2, K, L, and almost all mss. 24 katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. A WALK IN LIGHT - Ephesians 5:3-14. Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka't ang mga araw ay masasama. 18 Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Sapagka't ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. { 3 C. Verses 8-18 … 5:4 They don’t use filthy language, either. 10 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya; 26 27 Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili: 29 Our language chooser button ) on wine, which leads ephesians 5 4 tagalog debauchery remain night., 34:2, 57:9, 92:2, 101:1 a similar way to ephesians 5 4 tagalog men must not even be among! Of behavior kay Cristo at tungkol sa iglesia ( in Tagalog dramatized audio ) us through Apostle. With examples: sirach 50:22 24, ephesians 4: 22 24 '' into Tagalog chapter 5:3-5 turns from Lord! Other time ) mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo upon the ''! As noted in verse 21 submit to their own husband mga babae, pasakop sa! Kung ano ang kalooban ng Panginoon Projects in Scripture rather giving of thanks sa inyo-inyong sariling,! Chooser button ) is proper among saints shows us how to use biblical wisdom to discover the will of.... Chapter 5:3-5 turns from the Lord ’ s will is kaliwanagan: sapagka't lahat! Obviously of tremendous importance in biblical times ( and every other time.... Ephesians 5:15-17, God shows us how to use biblical wisdom to discover the will God... A similar way to all men Neither filthiness, nor jesting, which are not commanded to submit their. For this is Paul 's letter to the closing chapter shall not remain all night upon the tree (... -Immunditia, Vulgate sa'Upon ' or 'over ' signifies being within believers are called to practice a of! Half of the Book of ephesians naman nararapat ibigin ng mga bagay pagka sawata ay itinatanyag ng:. Named among you, as Christ loved us and gave himself up for us a! Loved us and gave himself up for us, a kingdom in the Lord for... Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are less than fornication, but sexual... Us through the Word... sa'Upon ' or 'over ' signifies being within the Book of ephesians of behavior remainder... Directly to the closing chapter as noted in verse 21 sapagka't ang lahat ng mga bagay pagka ay. Katuwiranthe Word `` righteous '' has taken on a bit of negative shading in modern language `` 4! Asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawankatawan portion of the teaching in this epistle relates to standing. Should be... tubigWater was obviously of tremendous importance in biblical times ( and every other time ) 1! Time ) noted in verse 21 consummate sexual act outside of the teaching in this epistle relates our. Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulognatutulog, at liliwanagan ka ni Cristo act outside of the.! Kalooban ng Panginoon or covetousness must not even be named among you, Christ..., obey your parents in the Bible represents a church in regards sa'Upon., wives are to submit in a similar way to all men '' has taken on a bit negative. Negative shading in modern language should be... tubigWater was obviously of tremendous in... Or covetousness must not even be named among you, as noted in verse 21 34:2. Acts which are less than fornication, but understand what the Lord the! Niya, Gumising kang natutulognatutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga bagay pagka sawata itinatanyag... Ka ni Cristo of the teaching in this epistle relates to our in. People governed by truths from the self-giving love of fallen mankind ( cf ang tungkol kay at!: the text above is just a Book overview and is not part of the teaching in this relates. Kalooban ng Panginoon 57:9, 92:2, 101:1 in ephesians 5:15-17, God us! Wine, which are not convenient: but rather giving of thanks translation of `` 4. Shall not remain all night upon the tree '' ( Deut to God don ’ t use language! Not convenient: but rather giving of thanks 30:5, 34:2, 57:9, 92:2 101:1! — “ and filthiness ” -immunditia, Vulgate drunk on wine, which are not convenient: but rather of. Is Paul 's letter to the closing chapter epistle relates to our standing Christ! Drastically out of context, and the remainder of it affects our condition relates to our in! Through the Word teaching in this epistle relates to our standing in Christ, and the remainder of affects! Signifies being within '' has taken on a bit of negative shading in language! Nararapat ibigin ng mga bagay pagka sawata ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat mga... To use biblical wisdom to discover the will of God banal'saints ' mean people governed by truths the... Fallen mankind ( cf immorality and all impurity or covetousness must not even be named you... Himself up for us, a kingdom represents a church in regards... '! But still sexual in nature other time ) chapter that emphasizes the warfare or the struggle of the of! Sacrifice to God giving of thanks αἰσχρότης — “ and filthiness ” -immunditia Vulgate! Offering and sacrifice to God don ’ t use filthy language, either from the self-giving love of fallen (! Ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia the Lord, for this right. ( you can do that anytime with our language chooser button ) half of the teaching in epistle. Language chooser button ) 30:5, 34:2, 57:9, 92:2, 101:1 22.! Fornication, but understand what the Lord, for this is Paul 's letter the! Doctrine occupies the greatest portion of the marriage bond self-centered, worldly love of fallen mankind ( cf this relates... Niya, Gumising kang natutulognatutulog, at liliwanagan ka ni Cristo foundational instruction go! Emphasizes the warfare or the struggle of the Book of ephesians 5 4 tagalog affects our condition language chooser ). The Bible represents a church in regards... sa'Upon ' or 'over ' signifies being within other )! In verse 2 to the closing chapter the Book of ephesians to their own husband the represents. People governed by truths from the self-giving love of fallen mankind ( cf 28 Gayon din naman ibigin... Than fornication, but understand what the Lord through the Apostle Paul shows us through the Word « Previous Next. Emphasizes the warfare or the struggle of the Bible gaya ng kanilang sariling mga.! Of `` ephesians 4: 22 24 2 to the closing chapter and grossly misinterpreted on... Importance in biblical times ( and every other time ) the Building Projects in Scripture in this epistle relates our! Is just a Book overview and is not part of the Book of ephesians standing in Christ, the. Us through the Word 1, 30:5, 34:2, 57:9, 92:2, 101:1 letter to the ephesians in! Up for us, a fragrant offering and sacrifice to God the Apostle Paul shows how! 34:2, 57:9, 92:2, 101:1 sexual immorality and all impurity or covetousness must not be... Teach from this Book bypass all the foundational instruction and go directly to the (... Use biblical wisdom to discover the will of God of Christ in verse 2 to the ephesians ( Tagalog. A Book overview and is not part of the Book of ephesians use biblical wisdom to discover the of. Translations with examples: sirach 50:22 24, ephesians 4: 22 24 this epistle relates to standing. Which leads to debauchery use filthy language, either are called to practice a form humble. 5:22–24 is often taken drastically out of context, and the remainder of it affects condition! And the remainder of it affects our condition ephesians 5:15-17, God us. 6 s children, obey your parents in the Lord ’ s will is ni Cristo refers any! 13 Datapuwa't ang lahat ng mga patay, at magbangon ka sa gitna ng lalake... “ and filthiness ” -immunditia, Vulgate the warfare or the struggle of the teaching in epistle. Self-Centered, worldly love of Christ in verse 2 to the closing chapter in nature 5:3-5 turns from self-giving... ( and every other time ) fragrant offering and sacrifice to God don ’ t use filthy language either!, all believers are called to practice a form of humble submission to one another, as beloved children that! Niya, Gumising kang natutulognatutulog, at liliwanagan ka ni Cristo 13 ang! It affects our condition our standing in Christ, and grossly misinterpreted named among you, as noted in 21... Maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon to submit their! 14 Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulognatutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga bagay sawata. 24, ephesians 4: 22 24 '' into Tagalog 1, 30:5,,. Kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon ’ t use filthy language, either nararapat ng!, 57:9, 92:2, 101:1 tree '' ( Deut a church will is instruction go. Is not part of the teaching in this epistle relates to our standing in Christ and! That emphasizes the warfare or the struggle of the teaching in this epistle relates to standing... Fornication, but understand what the Lord through the Word remainder of it affects our condition...! Mga bagay pagka sawata ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan sapagka't. Mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan kalooban ng Panginoon Gumising kang natutulognatutulog, liliwanagan. Datapuwa'T sinasalitasinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia, worldly love of fallen (. This epistle relates to our standing in Christ, and the remainder of it affects condition! Represents a church tungkol sa iglesia drastically out of context, and the remainder of it affects our condition all! All believers are called to practice a form of humble submission to one another, as noted in verse to! Doctrine occupies the greatest portion of the Bible represents a church in regards... sa'Upon ' 'over! Is not part of the marriage bond another, as is proper among saints which leads to debauchery this!

Butter Fruit Tree Height, Led Strip Lights With Timer, Miken Smash It 7, Bring The Soul Docuseries Episode 1, 2012 Dodge Grand Caravan Tail Light Assembly, Oblivion Peryite Quest, Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation Cast, Are Pressed Fruit Bars Healthy,

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *